pokemon
Mega-Ectoplasma
#009 - Mega-Ectoplasma
Type: pokemon pokemon
Taille: 1.4 m
Poids: 40.5 kg
Voir sa fiche détaillée


Mega-Carchacrok
#043 - Mega-Carchacrok
Type: pokemon pokemon
Taille: 1.9 m
Poids: 95 kg
Voir sa fiche détaillée