Mega-Ectoplasma
#009 - Mega-Ectoplasma
Type: pokemon pokemon
Taille: 1.4 m
Poids: 40.5 kg
Voir sa fiche détaillée


Spinda
#327 - Spinda
Type: pokemon
Taille: 1.1 m
Poids: 5 kg
Voir sa fiche détaillée