pokemon

LISTE DES COMPLETE DES LOCALISATIONS DES POKEMON


Liste des Regions Pokemon
KantoHoennSinnohUnys
Mega-Mewtwo X
#014 - Mega-Mewtwo X
Type: pokemon pokemon
Taille: 2.3 m
Poids: 127 kg
Voir sa fiche détaillée


Goupix
#037 - Goupix
Type: pokemon
Taille: 0.6 m
Poids: 9.9 kg
Voir sa fiche détaillée