pokemon
Mega-Altaria
#033 - Mega-Altaria
Type: pokemon pokemon
Taille: 1.5 m
Poids: 20.6 kg
Voir sa fiche détaillée


Mega-Brasegali
#023 - Mega-Brasegali
Type: pokemon pokemon
Taille: 1.9 m
Poids: 52 kg
Voir sa fiche détaillée