Mega-Ectoplasma
#009 - Mega-Ectoplasma
Type: pokemon pokemon
Taille: 1.4 m
Poids: 40.5 kg
Voir sa fiche détaillée


Mega-Drattak
#037 - Mega-Drattak
Type: pokemon pokemon
Taille: 1.8 m
Poids: 112.6 kg
Voir sa fiche détaillée